Bemiddelingsprocedure

Intakegesprek

Na ontvangst van het (digitale) aanmeldingsformulier neemt het gastouderbureau telefonisch contact met de gastouder op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Dit gesprek zal altijd bij de gastouder thuis plaatsvinden. In dit gesprek wordt er uitleg gegeven over de werkwijze van het gastouderbureau en kan de gastouder zijn wensen met betrekking tot de opvang kenbaar maken. Voor de bemiddelingsmedewerker is dit gesprek bedoeld om een indruk van de gastouders, het gezin en de woonsituatie te krijgen. Tevens wordt er beoordeeld of de gastouder aan alle wettelijke eisen voldoet.

Kennismakingsgesprek

Dit gesprek is bedoeld om het vraag- en gastgezin met elkaar kennis te laten maken. In principe is er geen bemiddelingsmedewerker aanwezig. Wanneer beide partijen dit graag willen, kan er een gezamenlijke afspraak gemaakt worden waarbij de bemiddelingsmedewerker wel aanwezig is. In dit gesprek komen praktische punten aan de orde die belangrijk zijn voor de opvang van het gastkind. Het is vooral bedoelt om te kijken of het klikt tussen een gast- en vraagouder. Men kan voor dit gesprek gebruik maken van de checklist die elk vraag- en gastouder bij de intake ontvangt.

Koppelingsgesprek

Wanneer zowel het vraaggezin als het gastgezin positief staan tegenover een bemiddeling, zal het gastouderbureau een afspraak maken voor een koppelingsgesprek. Dit gesprek vindt met alledrie de partijen plaats, op de opvanglocatie. In dit gesprek komen alle punten die belangrijk zijn voor de opvang van het kind aan de orde, zoals ideeën en wensen over de opvoeding, de gewoonten van het kind, de opvanguren en dergelijke. De afspraken die gemaakt worden, worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de ouders en de gastouder. 
De gastouderopvang kan nu van start gaan met de proefperiode van zes weken.

Proefperiode

Tijdens de proefperiode, die 6 weken duurt, neemt de bemiddelingsmedewerker contact op met de ouders en gastouders om te horen hoe de proefperiode bevalt en of er mogelijk vragen en/of problemen zijn. Aan het einde van deze periode besluiten de gast- en vraagouders of ze samen door willen gaan met de opvang.

Evaluatie

Twee keer per jaar vindt er een evaluatie plaats met de gastouder, dit gebeurt door middel van een huisbezoek. Tijdens deze evaluatie wordt er besproken hoe het gaat met de opvangkinderen op verschillende vlakken. Tijdens een van deze huisbezoeken wordt er een risico-inventarisatie gedaan. Hierbij wordt er gekeken of de woning voldoet aan de wettelijk gestelde eisen voor kinderopvang.

Jaarlijks vindt er met de ouders een evaluatie plaats. Dit gaat door middel van een uitgebreid, digitaal evaluatieformulier. Deze wordt telefonisch nabesproken.

Ziekte

Wanneer er sprake is van ziekte van de gastouder, zal het gastouderbureau op zoek gaan naar een vervangende gastouder.